שאילתות לשע"מ

קוד שאילתא פירוט הפעולה
4601   מידע על הכנסות שכירים (126)
  002 11 מדדים, ושערי מטבע
  002 16 גלגולו של מטבע
  002 66 כלי עזר לחישובי הצמדה ריבית וקנס 
  002 68 חלונות התלם 
  002 105 הצגת אחוז ממוצע ענפי לצורך מקדמות
  002 107 רשימת אישורי מלכרים
  002 114 מספר מזהה לצורך תשלום מקדמות 
  002 115 מעקב החלטות לשינוי גובה דרישת המקדמות 
  002 116 ביקורת משלוח פלטים (כללי)-פרוט מכתבים שנשלחו לנישום במס הכנסה 
  002 117 מעקב אחר משלוח פלטים בנושא אישורים
  002 119 מעקב אחר שלבי החזר מס
  002 121 כרטיסי הנח"ש 
  002 123 הצגת כרטיסי הנח"ש 
  002 124 מעקב אחר גובה דרישת המקדמות 
  002 129 מענק קורונה
  002 131 מאגר הקפאות - 
  002 132 פרטי חוב באכיפה: 
  002 133 מאגר פלט אכיפה - הצגת הודעות אכיפה
  002 134 דיווחי מקדמות - מחזורים ניכויים במקור
  002 137 מצ"ח מסכם
  002 144 השהיית הגדלת מקדמות
  002 145 החזרי גביה  - 
  002 146 החזרים - מעקב אישורים לשנת המס (אישור החזר מס)
  002 147 הצגת תשלומים לתיק במ"ה 
  002 148 הצגת השלכות חשבונאיות עבור שנה צוברת
  002 149 נתוני חיוב ושומה במ"ה עבור שנה צוברת
  002 150 החלטות משרד מס הכנסה  בנושא קנסות 
  002 154 מידע כללי לשנות מס
  002 157 נתונים שונים לגבי החברה 
  002 158 הצגת יתרות ישנות במ"ה עבור שנה צוברת
  002 161 הצגת נתוני גביה במ"ה לשנים עד 93 
  002 162  
  002 166 יומן פיזור תשלומים - בקרה על תשלומים
  002 170 פירוט תשלומים - למס הכנסה 
  002 175 מניעת קיזוז בהחזרים 
  002 178 יומן מקדמות מיוחדות
  002 181 פרטים כלליים על הנישום כולל ענף כלכלי שנת פתיחת וסגירה של העסק
  002 185 הצגת כתובות למשלוח דאר 
  002 191 הצגת מרשם חשבונות בנקים
  002 192 מידע כל הבנקים וסניפיהם 
  002 194 הצגת קיזוזים שבוצעו למערכים אחרים
  002 213 מידע על אישור מס במקור לתיק בודד,
  002 223 חתכים לחסרי דרישה
  002 224 חתכים לנדרשי מקדמה 
  002 234 מקדמות מידע על דיווחים - קבלת מידע
  002 250 חתכים על קנסות
  002 254 חתכים על שנות מס
  002 270 סטטוס לקוחות מיוצגים במערכות המס
  002 284 חתכים על זהותון 
  002 315 פנקס חוזר ובקשות שינוי מקדמה (נראה ב 415 
  002 362 תשלומים יזומים
  002 385 טיפול בדואר חוזר
  002 413 הפקת אישורים שנתיים על מס במקור
  002 415 הקטנה או הגדלת  מקדמות
  002 461 עדכון מחזור וניכוי במקור
  002 465 שידור הוראות תשלום של לקוחות ע"י המייצג עבר ל מערכת החדשה 
  002 478 שידור מקדמות מיוחדות:כגון רווח הון ודיבידנד -לרשום אפ 4
  002 485 עדכון כתובות דואר (בתלם בלבד) - לצ
  002 491 עדכון פרטי חשבון בנק במס הכנסה
  002  114 קוד פינק מקדמות
  002  119 מעקב על החזר מס
  002  121 כרטסט להנה"ח
  002  124 מרוקז מקדמות
  002  134 ריכוז מקדמות תשלומים לפי שנה
  002  137 מצב חשבון לישות
  002  150 מצב קנסות ועיצומים
  002  154 מידע כללי לשנת מס
  002  185 הצגת כתובות למשלוח דואר
  002  191 מפרט את ההחזר  רישום לאיזה בנק יועבר החזר המס
  002  213 מידע על אישור מס במקור לתיק בודד
  002  234 ריכוז חיוב מקדמות של לקוחות
  002  270 דו"ח ליקויים של כל הלקוחות
  002  315 הזמנת פנקס מקדמות
  002  362 הזמנת שוברים לאחר שידור פרטי התשלום
  002  413 הפקת אישורי ניכוי מס וניהול ספרים
  002  415 עדכון/ביטול מקדמות
  002  461 קליטת דוחות מקדמות
  002  485 עדכון כתובת למשלוח דואר ישן
  002  491 עדכון חשבון בנק לישות
 002  478  שידור מקדמות בשל רווח הון -לרשום אפ 4 
905M   איתור שומות מס שבח
905M   איתור שומות מס שבח
IDOM   מעקב הגשת דו"חות במס הכנסה
IHAN   הצגת הנמקות בשומה
IHOG   הצגה וחישוב רווח הון
IHOG   העתק נספחי רווח הון
IMAG   סימולטור לחישוב תאום מס והצגתו 
IMTM   שידור תאום מס באמצעות מייצגים 
INIK   תיאום תקרות הכנסה
IPRS   העתקי שומה של נישום
IPRS   העתק השומה-,לקבלת הכנסות מחול-אנטר+ אפ 6 
IPRT   פרטי נישום
ITAG   תמצית מידע כללי ושומתי למספר שנות
M905   העתק שומת מס שבח , ראה פרטים נוספים בהמשך
NWLG   שאילתת הזדהות והחלפת סיסמא
TPRN   מאגר ההדפסות
VTMZ   הזדהות טלפונית במס הכנסה
   4601 הפקת טופס 106 ממעסיק (נדרש תיק ניכויים)
   AHZM מועדי להצהרת הון (כללי ופרטני)
   AORM  AORM  20 הצגת אורכות למייצגים
   AZFM  AZFM 24 בירור מועד הפיכת חברה לחברה משפחתית
   EHDP לבדוק – הפקת שוברים לתשלום
   IDOM  IDOM 21 מעקב אחר הגשת דו"חות במס הכנסה
   IPRT  IPRTפרטים כלליים במס הכנסה( סוג תיק, כתובת, פ"ש וכודומה)
   ISUF  ISUF 22 שידור הדו"ח השנתי של מס הכנסה ליחידים וחברות
   ISUG  ISUG  23 חישוב מס החל משנת המס 1994
   ITAG ריכוז מידע על חובה ומצב הגשות לפי נישום